อำนาจหน้าที่

โครงสร้าง/ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย  6  หน่วยงาน ดังนี้

                     

                      1.  สำนักงานแรงงานจังหวัด

                      2.  สำนักงานจัดหางานจังหวัด

                      3.  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 11 สุราษฎร์ธานี

                      4.  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                      5.  สำนักงานประกันสังคม

                      6.  ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต8 สุราษฎร์ธานี

 

                         สำนักงานแรงงานจังหวัดมีภารกิจหน้าที่  ดังนี้

 

                      1.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงานในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่

                      2.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

                      3.  ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

                      4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย