ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4

          15 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์ นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84100   โทรศัพท์ โทรสาร 077-355416-7

 http://suratthani.mol.go.th