สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2 ปี 2559 ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2559