Surat Model : การบริหารงานแรงงานนอกระบบอย่างมีคุณภาพแบบบูรณาการ

 Surat Model :  การบริหารงานแรงงานนอกระบบอย่างมีคุณภาพแบบบูรณาการ

 

กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

 

ไฟล์แนบขนาด
Surat Model : การบริหารงานแรงงานนอกระบบอย่างมีคุณภาพแบบบูรณาการ131.93 KB
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ210.25 KB