(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 - 2564