อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี                 จำนวน  19  อำเภอ จำนวน  19    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมือง  (นายศักดิ์โกศล   ถาวรพร) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอกาญจนดิษฐ์ (นายชิณโชติ  โสภณ)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอเกาะพะงัน  (นายพงษ์ศักดิ์   ศรีวิสัย) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอเกาะสมุย  (นายสันติ    ทองสุข) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอคีรีรัฐนิคม  (นายขวัญชัย   คงคำ) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอเคียนซา  (นายประธาน  ปทีปกร)   

จำนวน    1   คน

          7. อำเภอชัยบุรี  (นายณรงค์  ยิ้มสุด)   

จำนวน    1   คน

          8. อำเภอไชยา  (นางสุภาพร   โสมติด)   

จำนวน    1   คน

          9. อำเภอดอนสัก  (นายสุวิทย์    วิชัยดิษฐ์)    จำนวน    1   คน
         10. อำเภอท่าฉาง  (นายภิรมย์    นิลเวช)    จำนวน    1   คน
         11. อำเภอท่าชนะ  (นางสุทธิรักษ์   ส่งเสียง)    จำนวน    1   คน
         12. อำเภอบ้านตาขุน  (นายสุรศักดิ์   รัตนาวากุล)    จำนวน    1   คน
         13. อำเภอบ้านนาเดิม  (นายสมทรง    กัลพฤกษ์)    จำนวน    1   คน
         14. อำเภอบ้านนาสาร  (นายปริวัช    แก้วประเสริฐ)    จำนวน    1   คน
         15 อำเภอพนม  (นายชนะ  นาคทอง)    จำนวน    1   คน  
         16 อำเภอพระแสง  (นางอาภรณ์  คงสุวรรณ์)    จำนวน    1   คน  
         17 อำเภอพุนพิน  (จ่าอากาศตรีธำรง   สรรพาวุธ)    จำนวน    1   คน  
         18 อำเภอวิภาวดี  (นายวิชิต   หนูสังข์)   จำนวน    1   คน  
         19 อำเภอเวียงสระ  (นายจิตรติ    ปลื้มจิต)    จำนวน    1   คน