ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2562
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2561
รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม – ธันวาคม 2561
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2561
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 2 : เมษายน – มิถุนายน 2561
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2561
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2560 ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3 ปี 2560 ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2 ปี 2560 ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2560
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายปี 2559 ( มกราคม –ธันวาคม )
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2559
สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3 ปี 2559 ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2559